BŰNMEGELŐZÉSI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

Cél:
I.komponens – Településbiztonság: A település és vonzáskörzete együttműködésének ösztönözése a helyi közbiztonság javítása érdekében.
II.komponens – Gyermek és ifjúságvédelem: A gyermekek és fiatalok áldozattá és elkövetővé válásának megelőzésére komplex modellprogram kialakítása és megvalósítása, a bűnmegelőzési szakemberek, a nevelési, oktatási intézmény és fenntartója, valamint civil szervezetek együttműködésének fokozása, szakemberek képzése és továbbképzés e témakörben.
III.komponens – Reintegráció:  A szabadságvesztés alatt megvalósuló reintegrációs program célja az elítélt olyan élethelyzetének elősegítése, hogy a szabaduláskor belső meggyőződésből akarjon, és célirányos külső segítség igénybevételével képes legyen a társadalom jogkövető tagjává válni.
IV.komponens – Tanyaprogram kidolgozása, megvalósítása, fenntartása: A külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítása érdekében tanyaprogram kidolgozása és megvalósítása, korábbi sikeres program folytatása és fenntartása

Elérhető támogatás:
Makro pályázat esetén: min. 5 millió – max. 15 millió forint. 95%intenzitás
Mikro pályázat esetén: min.1millió – max.15millió forint, 100% intenzitás

A főpályázó több pályázatot is benyújthat, ha a pályázataiban a szakmai megvalósítók nem azonosak.

A támogatási összeg folyósítása: A Támogató a támogatási összeget előleg formájában támogatási szerződés esetén mindkét fél által történő aláírást követő 15 napon belül utalja át a pályázó által a támogatási szerződésben megadott bankszámlaszámra

Beadható:  2015.november 05. (csütörtök 24.óra) elektronikus formában

Pályázati díj pályázatonként 10.000 Ft, Belügyminisztérium 10032000-01483305-00000000 számú számlára

A pályázók köre:

 1. helyi, települési önkormányzat, illetve ennek szakterületen működő intézménye;
 2. települési önkormányzati szövetség, társulás;
 3. költségvetési szerv (kivéve: minisztérium);
 4. non-profit szervezet;
 5. bevett egyház

Kivéve 4.komponens, ahol Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jásznagykun-Szolnok megyék Megyei Rendőr-főkapitányság

Támogatási időszak: 2015.december 1. – 2016.február 28.

Területi korlátozás:  NINCS

Támogatható tevékenységek:

 1. komponens – Településbiztonság
 • (mobil) vagyonvédelmi centrum kialakítása és működtetése;
 • tanyaprogram működtetése;
 • felzárkóztatási programok kialakítása és működtetése; biztonságos szórakozóhely program indítása, folytatása;
 • az áldozattá válást megelőző programok, színházi előadások szervezése és lebonyolítása;
 • időskorúak1 áldozattá válását megelőző programok, képzések szervezése és lebonyolítása;
 • az áldozattá válás megelőzését célzó programok, fórumok, képzések és továbbképzések szervezése és lebonyolítása;
 • önkéntesek bevonása a településbiztonságba, számukra képzések, továbbképzések szervezése és lebonyolítása;
 • az adott település (vagy településrész) és vonzáskörzete széles közösségének (ideértve az ott élő nemzeti kisebbségek tagjait is) aktív részvételével megvalósuló, a település(rész) biztonságát erősítő program;
 • hatóságok, szervezetek közötti jelzőrendszer2, segítőhálózat kiépítése, esetmegbeszélések tartása, a jelzőrendszeri tagok képzése és továbbképzése;
 • önkéntes alapon szerveződő (a területen élő önkéntes tevékenységet vállaló személyekből álló) hálózat (szomszédfigyelő rendszer, SZEM mozgalom stb.) kialakítása, fenntartása, a tagok képzése és továbbképzése;
 • a település lakosságának aktív részvételével rendszeres közösségépítési programok szervezése;
 • utcai szociális munka, szociális szolgáltatások biztosítása;
 • a lakosság és a helyi hatóságok, szolgáltatók (pl.: építésügyi, környezetvédelmi, gyermekvédelmi, oktatásügyi, vízügyi hatóság, helyi önkormányzat intézményei, közterület-felügyelet, rendőrség stb.) közötti párbeszéd megteremtését biztosító rendszeres fórumok, esetmegbeszélések rendezése;
 • a közterületi biztonság fokozása a közösségi összefogás, partnerség segítségével;
 • a települések, településrészek akut, megoldásra váró problémáinak feltérképezése, a problémák alternatív konfliktuskezelést elősegítő programokkal történő kezelése;
 • „Pláza programok”: a bevásárlóközpontok közösen használt – fizikai és szociális – tereinek többirányú kihasználása;
 • közösségi tér kialakítása és működtetése a lakóközösségek és tagjai szociális kompetenciájának fejlesztésére, védelmi és önvédelmi mechanizmusaik kialakítására szolgáló programokkal történő megtöltése, az áldozattá és elkövetővé válás csökkentése érdekében;
 • rendszeres multiszektorális közösségépítő és konfliktusfeloldó tevékenységek megvalósítása;
 • településszépítő, a természeti és épített környezet értékeit megőrző, fejlesztő programok megvalósítása a környezetet veszélyeztető jogsértések megelőzésére és visszaszorítására;
 • a helyi bűnmegelőzési és polgárőr szervezetek speciális bűnmegelőzési ismereteinek bővítése;
 • menekült, oltalmazott és befogadott külföldiek társadalmi integrációjának elősegítése és az önálló életkezdés támogatása;
 • az emberkereskedelem áldozatainak felismerését célzó tréning lebonyolítása. Az emberkereskedelem áldozatai, potenciális áldozatainak tájékoztatása;
 • komplex gondozói hálózat bűnmegelőzési célú működtetése;
 • a területet, a környezetet rongálók fokozott bevonása a települési környezet megóvásába, fejlesztésébe, a jóvátételi módszer alkalmazása;
 • a 10.000 lakosúnál kisebb településeken a helyi körzeti megbízottak, a polgárőrök, az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok munkatársai és tagjai, továbbá más helyi lakosok közül önként jelentkezők mediációs, facilitátori képzése, amely megoldást jelent a helyi konfliktusok békés feloldására;
 • a közterületi graffitik visszaszorítását célzó programok, legálfalak telepítése és karbantartása, graffitizők számára graffiti eltávolítását célzó jóvátételi programok szervezése és lebonyolítása;
 • a Prevenciós Médiatárhoz történő csatlakozás.

 2. komponens – Gyermek- és ifjúságvédelem

 • iskolai prevenciós programok működtetése, minőségbiztosítás megszerzése;
 • pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek számára bűnmegelőzési, kommunikációs, mediációs, szociális kompetenciafejlesztő tréningek szervezése és lebonyolítása;
 • a bűnmegelőzés integrálása a családi és iskolai programokba;
 • testnevelő tanárok, edzők bűnmegelőzési képzése és továbbképzése;
 • bűnmegelőzési táborok szervezése és lebonyolítása (12-20 éves korig);
 • kortárs segítő képzések szervezése és lebonyolítása;
 • időskorúak bevonása gyermekek és fiatalok számára szervezett hasznos szabadidő-eltöltési programokba;
 • bűnmegelőzési ismeretek integrálása már működő felzárkóztatási programokba gyermekek és fiatalok3 számára;
 • iskolai mediátorok képzése és továbbképzése, a mediáció módszere segítségével iskolai konfliktusok kezelése;
 • mediációs képzési program pedagógus akkreditációjának megszerzése;
 • a család védelmi funkciójának növelése érdekében jó gyakorlat kialakítása és tesztelése, már működő jó gyakorlat folytatása;
 • élménypedagógia tréning tartása pedagógusok, rendőrök, pártfogó felügyelők, szociális munkások, bűnmegelőzési szakemberek számára;
 • sport vagy művészeti tevékenységek, programok szervezése és lebonyolítása;
 • művészetterápiás és kreatív programok, képzések és továbbképzések tartása gyermekek és fiatalok számára, illetve új módszer elsajátítása érdekében multiplikátorok képzése és továbbképzése;
 • a „Legyen a sport/a művészet/a mese/a színház a szenvedélyed!” szlogen jegyében a szabadidő hasznos eltöltését célzó programok, képzések és továbbképzések szervezése és lebonyolítása;
 • bűnmegelőzési tábor tartása;
 • gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos oktatási segédlet, munkafüzet, oktatási anyag készítése.

 3.komponens – Reintegráció:

 • művészetterápiás és kreatív programok, ehhez kapcsolódó képzések, továbbképzések szervezése a büntetés-végrehajtásban és javítóintézetekben;
 • börtönszínház, biblioterápia vagy irodalomterápia, képzőművészeti stb. szakkörök, tanfolyamok fogvatartottak vagy javítóintézeti neveltek számára;
 • büntetés-végrehajtási intézetben és javítóintézetben tevékenykedő szakemberek képzése és továbbképzése;
 • szociális kompetenciafejlesztő tréningek szervezése és lebonyolítása fogvatartottak, javítóintézeti neveltek illetve a velük foglalkozó szakemberek számára;
 • a fogvatartottak, javítóintézeti neveltek munkaerőpiaci elhelyezkedését elősegítő képzések, továbbképzések szervezése és lebonyolítása;
 • jóvátételi programok szervezése és lebonyolítása;
 • alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében;
 • a pártfogás, megelőző és börtönpártfogás fejlesztése, ennek érdekében programok, képzések és továbbképzések szervezése és lebonyolítása.
 1. komponens – Tanyaprogram kidolgozása, megvalósítása és fenntartása
 • tanyaprogram kidolgozása és megvalósítása, már működő tanyaprogram folytatása, bővítése;
 • önkéntesek képzése és bevonása a helyi bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatokba;
 • az adott település (vagy településrész) és vonzáskörzete széles közösségének (ideértve az ott élő nemzeti kisebbségek tagjait is) aktív részvételével megvalósuló, a település(rész) biztonságát erősítő program;
 • jelzőrendszer, segítőhálózat kiépítése, a résztvevők képzése;
 • önkéntes alapon szerveződő (a területen élő önkéntes tevékenységet vállaló személyekből álló) hálózat kialakítása, képzése, fenntartása;
 • a település lakosságának aktív részvételével rendszeres közösségépítési programok szervezése;
 • utcai szociális munka, szociális szolgáltatások biztosítása;
 • a lakosság és a helyi hatóságok, szolgáltatók (pl.: építésügyi, környezetvédelmi, gyermekvédelmi, oktatásügyi, vízügyi hatóság, helyi önkormányzat intézményei, közterület-felügyelet, rendőrség stb.) közötti párbeszéd megteremtését biztosító rendszeres fórumok, esetmegbeszélések rendezése;
 • a közterületi biztonság fokozása a közösségi összefogás, partnerség segítségével;
 • komplex gondozói hálózat bűnmegelőzési célú működtetése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előny a bírálatnál:

Makro pályázat esetén:

Az 1-2-4. komponens bírálatánál az előnyt jelentő elemek teljesítése esetén az alábbi szempontok kerülnek értékelésre:

 • A támogatható tevékenységek száma (ha az ötön felüli).
 • A pályázó (esetleg az együttműködésben részt vevő más vagy külső szervezet) bizonyíthatóan vállalja a pályázati projekt vagy egyes elemei fenntartását a finanszírozás lezárulását követően legalább egy évig.
 • A pályázó 3-nál több szervezettel együttműködve valósítja meg a programját.
 • A projekttel megcélozni kívánt célcsoportra, illetve a célcsoport lakóhelyére vonatkozó általános bűnügyi helyzet elmúlt 3 évre (2012-2014) vonatkozó alakulásának bemutatása szerepel a pályázatban.
 • A kötelezőn felül biztosított saját forrás mértéke.

Mikro pályázat esetén:

Az 1-2-4. komponens bírálatánál az előnyt jelentő elemek teljesítése esetén az alábbi szempontok kerülnek értékelésre:

 • A támogatható tevékenységek száma (ha az hármon felüli).
 • A pályázó (esetleg az együttműködésben részt vevő más vagy külső szervezet) bizonyíthatóan vállalja a pályázati projekt vagy egyes elemei fenntartását a finanszírozás lezárulását követően legalább egy évig.
 • A pályázó legalább 3 szervezettel együttműködve valósítja meg a programját.
 • A projekttel megcélozni kívánt célcsoportra, illetve a célcsoport lakóhelyére vonatkozó általános bűnügyi helyzet elmúlt 3 évre (2012-2014) vonatkozó alakulásának bemutatása szerepel a pályázatban.
 • Saját forrás biztosítása.

 

A 3. komponens bírálatánál az előnyt jelentő elemek teljesítése esetén az alábbi szempontok kerülnek értékelésre:

 • A pályázó (esetleg az együttműködésben részt vevő más vagy külső szervezet) bizonyíthatóan vállalja a pályázati projekt vagy egyes elemei fenntartását a finanszírozás lezárulását követően legalább egy évig.
 • A pályázó az intézményére szabott egyedi projektet kíván megvalósítani.
 • A projekttel megcélozni kívánt célcsoportra, illetve a célcsoport lakóhelyére vonatkozó általános bűnügyi helyzet elmúlt 3 évre (2012-2014) vonatkozó alakulásának bemutatása szerepel a pályázatban.
 • Saját forrás biztosítása