FIGYELEM!!! 2014.JÚLIUS 1. VÁLTOZÁS a folyamatos ügyletek számlázásában!

Év közben módosul az időszakos elszámolású ügyletek teljesítésének időpontjára vonatkozó szabály. Azoknál az ügyleteknél, amelyek időszakos elszámolás alá esnek, a teljesítés időpontjának főszabály szerint az elszámolási időszak utolsó napja fog minősülni 2014. július 1-től kezdődően.számla

  Héa-irányelvhez történő igazodás érdekében az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése 2014. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosul, illetve 2014. július 1-jével az 58. § az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:

  • 58. § (1) Ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja.
  • (1a) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a felek a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített termékértékesítésről, nyújtott szolgáltatásról, telekommunikációs szolgáltatásról határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége.

Átmeneti szabály:

A 2014. július 1-jén hatályba lépő új rendelkezéshez tartozik egy átmeneti szabály is. Az Áfa tv.284. §-a értelmében az Áfa tv.új 58. § (1) bekezdését a 2014. június 30-át követően kezdődő olyan elszámolási időszak esetén kell először alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége 2014. június 30-át követő időpont.

Az idézett átmeneti szabály értelmében tehát az új rendelkezés kizárólag az olyan folyamatos ügyletek kapcsán alkalmazandó, amelyek tekintetében mind az elszámolási időszak kezdő napja (azaz gyakorlatilag a teljes fizikai időszak), mind pedig az ügyletre vonatkozó fizetési határidő 2014. június 30-át követő időpontra esik. 

Alapvetően az Áfa tv. 58. §-a újra két kategóriát különböztet meg a folyamatos jellegű ügyleteket tekintve: 

  • A közüzemi és a távközlési szolgáltatások: ezen ügyletek körében az 2014.június 30-ig esedékes szabályozás lesz továbbra is érvényben.
  • Az a) pont alá nem tartozó, egyéb folyamatos jellegű ügyletek: Az egyéb olyan ügyletek esetén, amelyek során a felek határozott időre szóló elszámolásban vagy részkifizetésben állapodnak meg, a teljesítés időpontja 2014. július 1-jétől a fizetési esedékesség helyett az elszámolási időszak utolsó napja lesz.

Ez tehát azt jelenti, hogy amennyiben a felek között folyamatos jellegű ügylet teljesül, akkor az érintett elszámolási időszak utolsó napját kell a számlán teljesítési időpontként megjelölni, és ennek megfelelően az érintett időszak utolsó napjával keletkezik az ügylet tekintetében az áfakötelezettség, valamint ezzel párhuzamosan a megrendelőnél az érintett időszak utolsó napjával keletkezik az áfalevonási jog.

Például, ha a felek úgy kötnek bérleti szerződést, hogy egy adott havi bérlet ellenértéke a tárgyhót megelőző hó 20-án esedékes, akkor (2014. június 30-át követően) például a 2014. szeptember hónapra augusztus 20-án kifizetett bérleti díj tekintetében az áfakötelezettség a bérbeadónál már nem a fizetési határidő szerint augusztus hónapban keletkezik, és ezzel párhuzamosan nem augusztus hónapban nyílik meg a bérbevevő áfalevonási joga (szemben a korábbi szabályozással).

Ez azt jelenti, hogy 2014. június 30-át követően a példa szerinti esetben már nem augusztus hónapban kell mindkét oldalon elszámolni az ügylettel kapcsolatos áfakötelezettséget, illetve áfakövetelést, hanem az elszámolási időszak utolsó napja szerint. Ez pedig azt jelenti, hogy a példa szerinti esetben – mivel a szeptember havi bérleti díjról van szó – szeptember 30-án (tehát az időszak utolsó napján) keletkezik a bérbeadóáfakötelezettsége, valamint a bérbevevő áfalevonási joga (feltéve ez utóbbi esetben, hogy az adólevonás feltételei fennállnak).

PÉLDA:

A Szikla Kft. szaniter termékeket értékesít Homok Kft.-nek úgy, hogy a szállított termékekről a felek rendszeresen havonta számolnak el, akkor 2014. június 30-át követően a Szikla Kft. által teljesített, havi termékértékesítések teljesítési időpontja már nem az adott hónapra vonatkozó fizetési esedékesség lesz, hanem a tárgyhó utolsó napja. Tehát például a 2014. október hónapban leszállított – december 10-én kifizetendő – termékekről szóló számla teljesítési időpontja szemben a 2014. június 30-áig hatályos szabállyal, nem 2014. december 10. (azaz nem a fizetési esedékesség napja) lesz, hanem 2014. október 31. (tehát a fizikai időszak utolsó napja), így – feltételezve, hogy mindkét fél havi bevalló –a Szikla Kft. a 2014. október hónapról beadandó bevallásában szerepelteti ezen számla áfaterhét, illetve a Homok Kft. (feltételezve, hogy a konkrét ügylet kapcsán van adólevonási joga) szintén 2014. október havi bevallásában már levonásba helyezheti az érintett számla áfatartalmát.