Ifjúsági programok támogatása – EFOP-1.2.2-15 FELFÜGGESZTVE!!!

A pályázat célja a kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe. A szabadidős tevékenységek közül – társadalmi hasznosságát tekintve – kiemelkedik az önkéntesség. A felhívás további célja, hogy a projektek szakmai megvalósítása is minél nagyobb mértékben önkéntesek bevonásával valósuljon meg. a résztvevők a későbbiekben akár a program keretein kívül is vállalkoznak olyan tevékenységre, amelyhez érdekük – közvetlen módon – nem kötődik. A felhívás hozzájárul a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásához, segíti a szolidáris, cselekvőképes és önfenntartó informális helyi közösségek létrejöttét. Egyedi cél a család és ifjúság társadalmi részvételének növelése.

Támogatott tevékenységek:

 1. Szakmai program:
 • Célcsoport toborzása. 15-29 éves fiatalok és azok családjai
 • Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése.
 • Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése.
 • Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése.
 • Rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése.
 • A célcsoport számára tréningek, képzések.
 • Tanácsadás, kompetenciafejlesztés.
 • Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása (kötelezően megvalósítandó)
 • Az eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek.
 • Az eseményekhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű eszközök beszerzése.
 • Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése

2.       projekt előkészítés: szakmai terv készítés, közbeszerzések előkészítése (kötelezően megvalósítandó tev.)

3.       projektmenedzsment (kötelezően megvalósítandó)

A tevékenységekbe külhoni szervezeteket is be lehet vonni együttműködő partnerként!

A projekt az alábbi tématerületek közül legalább háromra ki kell, hogy terjedjen. A tématerületek kiválasztásánál figyelembe kell venni a helyi lehetőségeket, igényeket és a lehetséges együttműködéseket, szinergiákat, valamint a célcsoport mind szélesebb körű elérését.

 1. Új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása.
 2. Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés.
 3. Egészségmegőrzés, prevenció.
 4. Közéletben való ifjúsági részvétel.
 5. Honismeret, a helyismeretet elősegítése, hazaszeretetre nevelés.
 6. Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok megvalósítása.
 7. A fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítése az önálló életkezdet sikerének érdekében.

 Megvalósítás helyszíne: Magyarország kevésbé fejlett régiói, Pest megyén kívüli része

Támogatást igénylők köre:

1. Magyarországon székhellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban. Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet is benyújthat támogatási kérelmet, ha telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban;
2.       Főtevékenysége  a következők valamelyike:
– 8899 – Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
– 9499 – Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
3.       Bírósági nyilvántartásba vételére 2014.01.01-ét megelőzően került sor
4.       Támogatói nyilatkozattal rendelkezik a települési Önkormányzattól a megvalósítás helyszínére vonatkozólag.
5.      Adózott eredménye az előző két lezárt üzleti évben nem negatív.
6.      az alábbi besorolások valamelyikébe tartozik:

 • Egyéb szövetség (GFO 517)
 • Egyéb egyesület (GFO 529)
 • Egyéb alapítvány (GFO 569)
 • Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)
 • Bevett egyház (GFO 551)
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
 • Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)

Kérelem benyújtásra konzorciumi formában nincs lehetőség

Támogatás összege: vissza nem térítendő támogatás, 100% intenzitás

·         min.18millió – max.25millió
·         előleg igényelhető  a megítélt támogatás 50%-ig

Elszámolható költségek:

·         közbeszerzés költségei
·         eszközbeszerzés
·         immateriális javak
·         egyéb műszaki jellegű szolgáltatások
·         képzés költségei
·         marketing, kommunikáció
·         kötelezően előírt nyilvánosság
·         bérleti díj
·         utiköltség, kiküldetés költségei
·         anyagköltség
·         célcsoport utiköltsége
·         célcsoport képzési költsége
·         projektmenedzsment költség
·         általános rezsiköltség
·         adók, közterhek
·         tartalék

 Kérelem benyújtásának ideje: 2016.03.7 – 2018.03.07.,   az alábbi értékelési határnapokig benyújtott kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra
·         2016.04.08.
·         2017.01.18.
·         2018.03.07.

Feltételek / kötelezettségek:

 1. A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt biztosít. Önkéntes szerződés keretében is történhet. A szakmai vezető személyi jellegű ráfordításai a támogatás terhére nem számolhatók el.
 2. Az projekt tevékenységeinek megvalósítása során törekedni kell a szakmai megvalósítók önkéntesként történő bevonására. A projektmenedzser, a pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatokat ugyanaz a személy is elláthatja, amennyiben az előírt feltételnek megfelel.
 3. projekt megvalósítása során folyamatos szakmai együttműködést szükséges megvalósítani az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: ÚNK)
 4. A projekt megvalósítása során legalább 3 mérföldkövet szükséges tervezni.
 5. A projekt fizikai zárásáig a projekt keretében legalább 25 db az ifjúság számára szervezett szabadidőhöz kapcsolódó esemény, program megvalósítása szükséges.
 6. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 36 hónap, de legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre, de a projekt fizikai befejezése legkésőbb 2022. március 31. megtörténik.
 7. Önkéntes programokban résztvevők száma minimum 150 fő
 8. 25éven aluli programokban résztvevők száma: minimum 300 fő
 9. a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa.