Információk

FONTOS!!!

Használt lakás vásárlás esetén a vételár nem haladhatja meg a 35 millió Ft-ot és a hitelintézet által megállapított forgalmi érték 120%-át!

[fusion_text]

 Új lakás építés / vásárlás  (meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével)

Új lakás fogalma:

 1. az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

[/fusion_text][accordian divider_line=”” class=”” id=””][toggle title=”Részletek” open=”no”]

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
 • közműves villamosenergia-szolgáltatással rendelkezik,
 • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
 • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 1. tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.”Fentiekből kiemelendő, miszerint a tetőtér-beépítés vagy emelet-ráépítés csak abban az esetben felel meg az új lakás fogalmának, ha annak eredményeképpen egy új lakás jön létre.

Kik igényelhetik?
Házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként, ezáltal mindketten támogatott személlyé válnak. Fiatal házaspárnak azok minősülnek, ahol legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. évét. Gyermekvállalással csak fiatal házaspárok igényelhetik a kedvezményt.

 • magyar állampolgár
 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
 • harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik
 • menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a kedvezmény akkor nyújtható, ha minimum 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállását igazolni tudja, és Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Ki után igényelhető?

Az igénylővel közös háztartásban élő és vele együtt az új lakásba beköltöző gyermek és vállalt gyermek után, függetlenül attól, hogy az közös vagy nem közös gyermek. (Élettársaknál az összeszámítható gyermekek számát külön szabályozzák.) Gyermeknek számít a magzat a várandósság betöltött 24. hetét követően; a vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek, ha a 20. életévét még nem töltötte be, vagy betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy betöltötte, de tartósan megváltozott munkaképességű.

Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három, egygyermekes legfeljebb kettő, kétgyermekes egy gyermek születését vállalhatja.

Mértéke

 1. a) egy gyermek esetén 600 000 forint,
 2. b) két gyermek esetén 2 600 000 forint,
 3. c) három vagy több gyermek esetén 10 000 000 forint.

(Élettársak esetén az igénybe vehető kedvezmény számításához a nem közös és közös gyermekek „számbavétele” során a rendelet részletes szabályozást ad, melynek lényege, hogy minden esetben együttes igénylőnek minősülnek, s ezáltal a legmagasabb mértéket sosem léphetik túl.)

A kedvezményt egy gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Ha az igénylő korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe az adott gyermek után, úgy a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető, feltéve, hogy a korábbi gyermekvállalás teljesült.

Az igénybevétel általános feltételei

 • A rendelet részletes mellékletben taglalja, milyen bűncselekmények és vétségek esetén zárja ki az igénylőt.
  A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylőnek ne legyen az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása.
 • A kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésére irányuló eljárás igénylő ellen nem indult.
 • A rendelet szerint új lakásnak tekintendő és ezért kedvezmény vehető igénybe a július 1jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel – egyszerűsített bejelentési kötelezettség esetében azt igazoló dokumentummal – rendelkező új lakás építéséhez.
 • Ugyancsak igénybe vehető a kedvezmény a július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel rendelkező – vagy egyszerű bejelentési kötelezettség esetén a felépítését igazoló hatósági bizonyítvány birtokában –, lakás megvásárlásához, feltéve, hogy azt gazdálkodó szervezet magánszemély részére való értékesítés céljára építi vagy építette, és amelyet első ízben magánszemély részére értékesítenek.
 • A használatbavételi engedély – egyszerűsített bejelentés esetén a felépítést igazoló hatósági dokumentum – megszerzése előtt történő lakásvásárlás esetén, az építési engedélynek kell 2008. július 1-jét vagy azt követőnek lennie, illetve egyszerű bejelentési kötelezettség esetén 2016. január 1-jét követőnek lennie a kedvezmény igénybevételéhez.

Az utóbbi három, nehezen érthető feltétel egyszerűbb szavakkal összefoglalva:

Ha lakást építünk, akkor 2008. 07. 01. után kiadott építési engedéllyel –egyszerűsített bejelentéssel – kell rendelkeznünk.

Ha lakást vásárolunk, akkor a.) ha használatbavételi engedély –felépítést igazoló hatósági dokumentum – már van a lakáson, akkor csak abban az esetben kérhetünk rá kedvezményt, ha azt gazdálkodó szervezet építette magánszemélynek történő eladásra és első tulajdonosa a magánszemély vagy b.) ha használatbavételi engedély – felépítést igazoló hatósági dokumentum – még nincs a lakáson, akkor az építési engedély – egyszerűsített bejelentés – 2008. 07. 01. utáni dátummal kell rendelkezzen.)

A kedvezmény építés esetén az új lakás bekerülési költségéhez, vásárlás esetén a vételár megfizetéséhez használható fel. A rendelet részletesen meghatározza, mi minősül bekerülési költségnek, mint például a telekár, a melléképítmények, közműbekötések, járda, kerítés, lépcső, gépkocsitároló, közmű hozzájárulások, bonyolítási költségek lakásra eső hányada.

Az új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, a tulajdonszerzése minden támogatott személynek kötelező.

A támogatási szerződés megkötésének feltétele új lakás építése esetén, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó építési költségvetést a hitelintézet elfogadja.

A családi otthonteremtési kedvezménnyel építhető, illetve vásárolható lakás hasznos alapterülete

 1. a) egy gyermek esetén legalább 40 négyzetméter,
 2. b) két gyermek esetén legalább 50 négyzetméter,
 3. c) három vagy több gyermek esetén legalább 60 négyzetméter

A hasznos alapterület fogalmát a rendelet részletesen tartalmazza, így például része a mosóhelyiség és a kazánház is, de nem része a gépkocsi tároló és a pincehelyiségek.

A családi otthonteremtési kedvezménnyel építhető, illetve vásárolható egylakásos lakóépület hasznos alapterülete

 1. a) egy gyermek esetén legalább 70 négyzetméter,
 2. b) két gyermek esetén legalább 80 négyzetméter,
 3. c) három vagy több gyermek esetén legalább 90 négyzetméter.

További feltételek:

 • A hasznos alapterület minimum követelményeinek számításakor fiatal házaspár esetében minden olyan gyermeket számításba kell venni, akire a családi otthon kedvezményt igénylik vagy korábban már igényelték.
 • Új lakás vásárlása vagy építése esetén a támogatott személyek és azon gyermekek, akikre tekintettel a kedvezmény folyósításra került, a folyósítást  – az utolsó részlet folyósítását – követően 10 évig életvitelszerűen az új lakásban kell lakjanak. Ez alól bizonyos esetek kivételt képeznek, például a gyermek máshol végzett tanulmányai idejére vagy egészségügyi kezelésre ideiglenesen elhagyhatja a lakást, illetve nagykorúvá válása esetén elköltözhet.
 • Az új lakás vételét követő – vagy építés esetén az építkezés idejére és a használatbavételi engedély kiadását követő – 10 évre az állam az ingatlanra jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be.
 • Az előző bekezdésben említett teljes időszakra az új lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie. A szükséges lakásbiztosítás jellemzőit a támogatási szerződés tartalmazza
 • Támogatási szerződés kizárólag hitelintézeteknél köthető, feltéve, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére alkalmas, melyet a hitelintézet ellenőriz.
 • Új lakás vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény csak akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Egy vagy két gyermek után családi otthonteremtési kedvezmény új lakás építéséhez vagy vásárlásához akkor igényelhető, ha legalább az egyik igénylő a kérelem benyújtásának időpontjában legalább 180 napja folyamatosan biztosított (ideértve például a felsőoktatási intézményben nappali tanulmányokat folytatót).
 • Három vagy több gyermek után családi otthonteremtési kedvezmény új lakás építéséhez vagy vásárlásához akkor igényelhető, ha legalább az egyik igénylő a kérelem benyújtásának időpontjában legalább 2 éve folyamatosan biztosított (ideértve például a felsőoktatási intézményben nappali tanulmányokat folytatót).
 • Az előírt biztosítási időbe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számit bele.
 • Fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő
  • egy gyermek vállalása esetén 4 év,
  • két gyermek vállalása esetén 8 év,
  • három vagy több gyermek vállalása esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.
 • Örökbefogadással történő teljesítés esetén a vonatkozó határidő kettő évvel meghosszabbodik.
 • A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet az erre kijelölt hitelintézményeknél új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, új lakás építése esetén a használatbavételi engedély – használatba vétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány –, kiadását megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez. Az igények elbírálása és a folyósítás a hitelintézet feladata. A kérelem határidőn túli benyújtása jogvesztő.
 • A folyósításhoz új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a támogatott személynek saját nevére szóló, „áfás” – a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó – számlákkal kell rendelkeznie.  A folyósítás egy összegben történik.
 • Építés esetén a támogatás a készültségi fokkal arányosan jár, melyhez a folyósítást megelőzően be kell mutatni az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 százalékáról a támogatott személy nevére kiállított számlákat. (Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatók el.) A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott a saját erőt már felhasználta. Az építkezést 5 éven belül be kell fejezni
 • A bemutatott számlát a hitelintézet akkor fogadhatja el, ha a kibocsájtó a számla hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közzétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel.
 • Meghiúsulás – vételtől elállás, építés meghiúsulása, illetve határidőből kicsúszás – esetén a támogatott személy a már folyósított támogatást a folyósítás napjától számított Ptk. szerinti késedelmi kamattal köteles visszafizetni. Ugyanez a szankció abban az esetben, ha az előírt 10 éves időtartam alatt a feltételeket a támogatott nem teljesíti, a lakást lebontja, elidegeníti, más célra használja stb.
 • Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra meghatározott határidőig vállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy a jogosulatlanul igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza egy vagy két gyerek vállalásának nem teljesítése esetén, de a Ptk. szerinti késedelmi kamat ötszörösével növelten kell visszafizetniük, ha harmadik gyerekre tett vállalásuk nem teljesült.
 • A kormányhivatal a támogatott személynél a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

 

[/toggle][/accordian][fusion_text]

Használt lakás vásárlás / bővítés

 

Használt lakás fogalma:

Olyan lakóingatlan, amely nem minősül az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott új lakásnak. Lakás olyan lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább[/fusion_text][accordian divider_line=”” class=”” id=””][toggle title=”Részletek” open=”no”]

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
 • közműves villamosenergia-szolgáltatással rendelkezik,
 • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
 • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy

Kik igényelhetik?
Házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként, ezáltal mindketten támogatott személlyé válnak. Fiatal házaspárnak azok minősülnek, ahol legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. évét. Gyermekvállalással csak fiatal házaspárok igényelhetik a kedvezményt.

 • magyar állampolgár
 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
 • harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik
 • menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a kedvezmény akkor nyújtható, ha minimum 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállását igazolni tudja, és Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Ki után igényelhető?

Az igénylővel közös háztartásban élő és vele együtt az új lakásba beköltöző gyermek és vállalt gyermek után, függetlenül attól, hogy az közös vagy nem közös gyermek. (Élettársaknál az összeszámítható gyermekek számát külön szabályozzák.) Gyermeknek számít a magzat a várandósság betöltött 24. hetét követően; a vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek, ha a 20. életévét még nem töltötte be, vagy betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy betöltötte, de tartósan megváltozott munkaképességű.

Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb kettő, egy gyermekes legfeljebb még további egy ,gyermek születését vállalhatja.

Mértéke

 1. a) egy gyermek esetén 600 000 forint,
 2. b) két gyermek esetén 1 430 000 forint,
 3. c) három gyermek esetén 2 200 000 forint.
 4. d) négy vagy több gyermek esetében 2 750 000 forint

(Élettársak esetén az igénybe vehető kedvezmény számításához a nem közös és közös gyermekek „számbavétele” során a rendelet részletes szabályozást ad, melynek lényege, hogy minden esetben együttes igénylőnek minősülnek, s ezáltal a legmagasabb mértéket sosem léphetik túl.)

A kedvezményt egy gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Ha az igénylő korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe az adott gyermek után, úgy a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető, feltéve, hogy a korábbi gyermekvállalás teljesült.

Mire igényelhető:

Magyarország területén használt lakás vásárlására vagy meglévő lakás bővítésére vehető igénybe.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. A lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

 1. Használt lakás vásárlás: abban az esetben igényelhető, ha a lakás a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. Ezt a kedvezmény iránti kérelem elbírálása során a helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja.

A lakás hasznos alapterületének el kell érni:

 • 1 gyermek esetén: 40 négyzetmétert
 • 2 gyermek esetén: 50 négyzetmétert
 • 3 gyermek esetén: 60 négyzetmétert
 • 4 vagy több gyermek esetén: 70 négyzetmétert

A lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió Ft-ot.

A lakás vételára legfeljebb 20%-al haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

 1. Lakás bővítésnek minősül:
 • A lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve a térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is.
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet ráépítés vagy tetőtér beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás. Átalakítás nem minősül bővítésnek.

Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosult, és a bővítést követően

a) lakhatási körülményeiknek javulnia kell, valamint
b) a kialakított lakásnak meg kell felelnie a gyermekek számához kötött méretnek.

Az igénybevétel általános feltételei

 • A rendelet részletes mellékletben taglalja, milyen bűncselekmények és vétségek esetén zárja ki az igénylőt.
 • A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylőnek ne legyen az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása.
 • A kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésére irányuló eljárás igénylő ellen nem indult.
 • legalább az egyik igénylő igazoljon minimum 180nap biztosítotti jogviszonyt – legfeljebb 30nap megszakítással – 30napnál nem régebbi okiratta.
 1. biztosítottként szerepel
 2. középfokú intézményben nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
 3. felsőfokú intézményben nappali tagozatos hallgató jogviszonnyal rendelkezik
 • az igénylő más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik

A rendelet részletesen meghatározza, mi minősül bekerülési költségnek, mint például a telekár, a melléképítmények, közműbekötések, járda, kerítés, lépcső, gépkocsitároló, közmű hozzájárulások, bonyolítási költségek lakásra eső hányada.

A lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, a tulajdonszerzése minden támogatott személynek kötelező.

A támogatási szerződés megkötésének feltétele lakásbővítés esetén, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó építési költségvetést a hitelintézet elfogadja.

A hasznos alapterület fogalmát a rendelet részletesen tartalmazza, így például része a mosóhelyiség és a kazánház is, de nem része a gépkocsi tároló és a pincehelyiségek.

További feltételek:

 • A hasznos alapterület minimum követelményeinek számításakor fiatal házaspár esetében minden olyan gyermeket számításba kell venni, akire a családi otthon kedvezményt igénylik vagy korábban már igényelték.
 • Használt lakás vásárlása vagy bővítés esetén a támogatott személyek és azon gyermekek, akikre tekintettel a kedvezmény folyósításra került, a folyósítást  – az utolsó részlet folyósítását – követően 10 évig életvitelszerűen az új lakásban kell lakjanak. Ez alól bizonyos esetek kivételt képeznek, például a gyermek máshol végzett tanulmányai idejére vagy egészségügyi kezelésre ideiglenesen elhagyhatja a lakást, illetve nagykorúvá válása esetén elköltözhet.
 • A használt lakás vételét követő – vagy bővítés esetén az építkezés idejére és a használatbavételi engedély kiadását követő – 10 évre az állam az ingatlanra jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be.
 • Az előző bekezdésben említett teljes időszakra a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie. A szükséges lakásbiztosítás jellemzőit a támogatási szerződés tartalmazza
 • Támogatási szerződés kizárólag hitelintézeteknél köthető, feltéve, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére alkalmas, melyet a hitelintézet ellenőriz.
 • Használt lakás vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény csak akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az előírt biztosítási időbe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számit bele.
 • Fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő
  • egy gyermek vállalása esetén 4 év,
  • két gyermek vállalása esetén 8 év,
 • Örökbefogadással történő teljesítés esetén a vonatkozó határidő kettő évvel meghosszabbodik.
 • A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet az erre kijelölt hitelintézményeknél használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, bővítés esetén a használatbavételi engedély – használatba vétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány –, kiadását megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez. Az igények elbírálása és a folyósítás a hitelintézet feladata. A kérelem határidőn túli benyújtása jogvesztő.
 • A folyósításhoz használt lakás vásárlása esetén egy összegben történik.
 • Bővítés esetén a támogatás a készültségi fokkal arányosan jár, melyhez a folyósítást megelőzően be kell mutatni az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 százalékáról a támogatott személy nevére kiállított számlákat. (Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatók el.) A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott a saját erőt már felhasználta. Az építkezést 5 éven belül be kell fejezni
 • A bemutatott számlát a hitelintézet akkor fogadhatja el, ha a kibocsájtó a számla hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közzétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel.
 • Meghiúsulás – vételtől elállás, építés meghiúsulása, illetve határidőből kicsúszás – esetén a támogatott személy a már folyósított támogatást a folyósítás napjától számított Ptk. szerinti késedelmi kamattal köteles visszafizetni. Ugyanez a szankció abban az esetben, ha az előírt 10 éves időtartam alatt a feltételeket a támogatott nem teljesíti, a lakást lebontja, elidegeníti, más célra használja stb.
 • Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra meghatározott határidőig vállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy a jogosulatlanul igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza egy vagy két gyerek vállalásának nem teljesítése esetén, de a Ptk. szerinti késedelmi kamat ötszörösével növelten kell visszafizetniük, ha harmadik gyerekre tett vállalásuk nem teljesült.
 • A kormányhivatal a támogatott személynél a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

[/toggle][/accordian][fusion_text]

Személyi feltételek

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem adható.[/fusion_text][accordian divider_line=”” class=”” id=””][toggle title=”Részletek” open=”no”]

I. OEP igazolás:
Legalább 180 napos folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal kell rendelkezni az egészségbiztosítás . nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie (közfoglalkoztatás nem érthető bele). Külföldi biztosítási időszak is elfogadható.
Az igazolást a megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szervei állítják ki, a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani. A kérelmi nyomtatvány, illetve a szükséges információk itt érhetők el:

Az OEP jelenlegi gyakorlata szerint nem állítanak ki igazolást:

 • nappali vagy levelező tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkező,
 • nyugdíjas,
 • közmunkát ellátó,
 • szociális segélyen élő,
 • GYES/GYED-en lévő személy részére.

II. NAV igazolás:
A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

A köztartozás-mentességről szóló nemleges együttes adóigazolást a NAV állítja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelem (IGAZOL elnevezésű összesített nyomtatvány) bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán benyújtható személyesen, elküldhető postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Az igazolás kiadásának határideje 6 nap. Az elkészült igazolást elektronikus úton vagy postán kérhetik az adózók, illetőleg az adóhatóságtól kapott értesítést követően az személyesen is átvehető az adózó által megjelölt ügyfélszolgálati helyen.

Az elektronikus NAV jövedelem igazolás abban az esetben fogadható el, ha az ügyfél a NAV-tól kapott e-mailt (amely az igazolást tartalmazza) továbbítja a banki ügyintéző részére.

Fontos! Az elektronikus úton kiadott adóhatósági igazolás kizárólag elektronikus formában hiteles, kinyomtatva nem érvényes!

III.    Megelőlegezett CSOK_
Igénylésére – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalásával csak olyan házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásakor legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.

IV. Erkölcsi bizonyítvány:
Az igénylőnek és házastársának erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia kell, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság a bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

[/toggle][/accordian][fusion_text]

Igényléshez kapcsolódó költségek

A CSOK új vagy használt lakás vásárlására, lakás építésére vagy a már meglévő lakás bővítésére vehető igénybe. A támogatás igénylésekor felmerülő banki induló költségek a kérelem benyújtásakor esedékesek, a kérelemhez csatolandó egyes igazolások díja az azt kiállító hatóságnak/szervezetnek fizetendő.
[/fusion_text][accordian divider_line=”” class=”” id=””][toggle title=”Részletek” open=”no”]

a) Minden lakáscél esetén fizetendő:
• Támogatás bírálati díj: a támogatás összegének 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft6
• Értékbecslési díj: 31.700 Ft7
• 1 db hiteles tulajdoni lap lekérésének díja: 3.600 Ft

b) Egyéb, nem a Bank részére fizetendő költségek:
• 30 napnál nem régebbi OEP igazolás: 3.000 Ft
• 30 napnál nem régebbi NAV igazolás: 2.000 Ft

c) Csak új vagy használt lakás vásárlása esetén:
• Adásvételi szerződés elkészítésének ügyvédi költsége: vételár kb. 0,5-1%-a10

d) Csak építés vagy bővítés esetén:
• Helyszíni szemle díja: 18.750 Ft/részfolyósítás

A felsoroltak alapján az induló költségek pl. egy 10 millió forintos használt lakásvásárlás esetén 140.000 Ft körül alakulhatnak.

Kiegészítő információk

a) Értékbecslés
CSOK igénylése esetén kizárólag a bankfiókban leadott előértékbecslés megrendelése fogadható el!
Mivel az ingatlan hasznos alapterületét sem az önálló-, sem az online értékbecslés nem tartalmazza, így azok indítása nem fogadható el ennél a támogatási formánál.

b) Kormányhivatalok
A támogatások igénybevételének jogszerűségét a kormányhivatalok ellenőrzik. Kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalt tekintjük, vagyis Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén ez Budapest Főváros Kormányhivatala.
Ennek értelmében, azokban az esetekben, amikor a CSOK tárgya Pest megyében található ingatlan, az Ügyfeleknek Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának Lakástámogatási Osztályával kell felvenniük a kapcsolatot (tehát nem a Pest Megyei Kormányhivatallal).

Elérhetőségeik:

• cím: 1139 Budapest, Váci út 71.
• ügyfélszolgálati telefonszámok: 06(1)488-9348; 06(1)488-9350
• e-mail: lakastamogatas@bfkh.gov.hu
• ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8:30-15:30

Az Ügyfeleknek az alábbi esetekben lehet segítségére nevezett hatóság:

• igazolás kiadása arról, hogy korábban nem vett igénybe megelőlegező kölcsönt,
• korábbi támogatás esetén igazolás kiadása arról, hogy az állam részére bejegyzett jelzálogjog (és a hozzá kapcsolódó tilalom) törölhető,
• Családok Otthonteremtési Kedvezményével kapcsolatos tájékoztatás,
• elutasított kérelmek esetén fellebbezés.

[/toggle][/accordian][blog number_posts=”10″ offset=”” cat_slug=”csok-informaciok” exclude_cats=”csok-ingatlanok, aktualis-palyazatok, uncategorized, hirek, hasznos-informaciok” show_title=”yes” title_link=”yes” thumbnail=”no” excerpt=”yes” excerpt_length=”35″ meta_all=”no” meta_author=”no” meta_categories=”no” meta_comments=”no” meta_date=”no” meta_link=”yes” meta_tags=”yes” paging=”no” scrolling=”pagination” strip_html=”yes” blog_grid_columns=”3″ blog_grid_column_spacing=”40″ layout=”medium” class=”” id=””][/blog]