IPARJOG támogatása – GINOP-2.1.3-15

Cél: Felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.

Elérhető támogatás:   min. 1millió Ft – max. 6 millió Ft. Támogatási intenzitás 100%

A támogatás igénybevétele egy összegben történik.

 1. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolg. költségei –  max. 200.000 Ft
 2. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel kapcs. költségek – hazai oltalomszerzés esetén – max.1.000.000 Ft
 3. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel kapcs. költségek – külföldi oltalomszerzés esetén – max.3.000.000 Ft
 4. Szellemi vagyon értékelési és/vagy  audit szolg. kapcsolatos költségek – max.2.000.000 Ft

Megjelenés:  2015.augusztus 25.

Beadható:   2015. szeptember 24 – 2017.szeptember 25.

A pályázók köre:

 • mikro-, kis- és középvállalkozások annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei
 • Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel, akkor részesíthetők támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs tevékenységeit és kompetenciáját.
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei
 • jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság

 Területi korlátozás:  a projektmegvalósítás helye Magyarország területe, KIVÉVE KÖZÉP-MAGYARORSZÁG (Pest megye, Budapest)

Támogatható tevékenységek:

 1. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (önállóan nem támogatható)
 2. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek:
 • Iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket.
 • Hazai iparjogvédelmi bejelentés megtétele
 • Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele
 • A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása
 • Európai szabadalom hatályosítása
 • A támogatási igény benyújtásától számított maximum 3 éve megadott szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos tevékenységek
 1. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek:
 • A szellemi vagyon értékelése egy adott innovatív megoldás kvantitatív és kvalitatív eszközökkel való értékelése annak érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen a megoldás értékét és a fejlesztésre fordított befektetés megtérülését.
 • A szellemi vagyon audit igénybe vétele, amely során átvilágításra kerül a vállalkozás tulajdonában lévő szellemivagyon-portfólió, és beazonosításra kerülnek a szellemitulajdon-védelem szempontjából szükséges lépések

Prioritást élveznek azon projektek, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez:

A nemzeti ágazati prioritások:

 • Egészséges társadalom és jólét;
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 • Tiszta és megújuló energiák;
 • Fenntartható környezet;
 • Egészséges és helyi élelmiszerek;
 • Agrár-innováció;
 • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:

 • fotonika, lézertechnológia
 • különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • bionika
 • nem gépipari fémfeldolgozás
 • elektronika és félvezető-technológia
 • korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • építőipar (építőanyag-technológiák)
 • textilipar
 • fa- és bútoripar
 • logisztika
 • kulturális és kreatív ipar

 

Kötelező vállalások:

 • támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani,
 • A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
 • A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni

 A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 A szabadalmi oltalom megszerzésével kapcsolatos további feltételek:

 1. Hazai oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 2. a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja (szolgálati jellegű szellemi alkotás esetén a munkáltató, egyéb jogátruházás esetén a jogszerző),
 3. b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, a bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét.
 4. Külföldi oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 5. a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja és a külföldi bejelentéssel kapcsolatban az SZTNH-nál tett iparjogvédelmi oltalmi bejelentés elsőbbségét igényelte vagy igényli, valamint
 6. b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, az elsőbbségi bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét valamint a külföldi hatóság igazolása, hogy a bejelentés benyújtása megtörtént.
 7. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 8. a) a nemzetközi kutatási szerv által alapján kiállított írásos véleményt – amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét – , vagy
 9. b) nemzetközi elővizsgálati jelentést – amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét –csatolja.
 10. Európai szabadalom hatályosítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 11. a) európai szabadalom megadásáról szóló határozatot csatolja.

Amennyiben a szellemi alkotásnak vagy a bejelentésnek egynél több jogosultja van, a támogatási kérelmet benyújtó jogosult köteles meghatalmazást csatolni a többi jogosulttól (szabadalmastárstól, stb.).

Támogatásban nem részesíthetők köre:

 • a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
 • beszámolója alapján negatív,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban
 • azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel,
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,