Látvány-csapatsport támogatása utáni adókedvezmény

2013. évi XXXVII. törvény, illetve a 2013. május 9-én kihirdetett, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet  módosításáról szóló 134/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 2013. május 19-i hatállyal módosította a látvány-csapatsportok támogatása társasági adókedvezményének szabályait.

Tao. tv.  megváltozott szabályait első alkalommal a 2013-2014-es támogatási időszakban benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával összefüggésben kell alkalmazni (Tao. tv. 29/U.§). A Kormányrendelet módosításai 2013. május 19-től alkalmazandóak.

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó

–          a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor köztartozásmentes legyen

–          támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatott szervezet, illetve – új előírásként – az ún. kiegészítő sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vagy a sportköztestület számára átutalja

–          a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az állami adóhatóság részére a pénzügyi teljesítéstől számított 8 napos, jogvesztő határidőn belül bejelentse.

2013. május 19-től a támogató nem kötelezett a támogatási igazolás másolatának illetve az átutalást igazoló banki bizonylatnak az állami adóhatósághoz történő benyújtására

A képzéssel összefüggő feladatok, a személyi jellegű ráfordítások, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának, a versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása esetén a támogatás összege utáni 1%-os befizetési kötelezettséget a támogatás összegéből kell teljesíteni, melynek következtében az 1%-os összeg az adókedvezménybe is beleszámít.

A Tao. tv. újonnan beiktatott 22/C. § (3a)-(3b) bekezdései szerint, az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatport országos sportági szakszövetségének befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette. Amennyiben a támogatást a társasági adó alanya asportköztestület részére nyújtja, a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a sportköztestület részére köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében megfizetni.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatást – az alaptámogatáshoz hasonlóan – szintén a támogatás adóévében, a támogatási igazolás birtokában kell átutalni. Átutalása a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezménye igénybevételének feltétele.  

 A támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az országos sportági szakszövetség illetve a sportköztestület által megnyitásra kerülő, e célt szolgáló elkülönített fizetési számlára történő átutalással teljesíti mind elő-, mind utófinanszírozásnál [Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés].

 Az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a 10 százalékos adókulccsal akkor állapíthatja meg, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a várható fizetendő adó alapján a10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza meg és a támogatás adóévében a pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, köteles a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani.

Látvány-csapatsport támogatása utáni adókedvezmény igénybevételére biztosított időtartam

A Tao. tv foglalt feltételeknek megfelelő támogatására 2013.11.29-ét követően nyújtott juttatások után az adózó adókedvezményt – döntése szerint – a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehet igénybe

A jelölt időponttól nyújtott támogatások esetén meghosszabbított igénybevételi lehetőség – a korábbi maximum 4 adóévet érintő időtartammal szemben – maximum 6 vagy 7 adóévi érvényesítést jelent az adózók számára a következők szerint.

Példa:

Amennyiben az adózó 2014.10.13-án átutalja támogatását egy kosárlabda sportegyesületnek, akkor az előírt feltételek teljesülése esetén a 2014.-2020. közötti adóévekben, azaz utoljára legfeljebb a 2020. adóévi adójából érvényesíthet adókedvezményt, ha naptári év szerint működik; ez maximum 7 adóévi időtartam.

Amennyiben a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózó választott mérlegforduló napja: 10.31-e, és átutalja – az előírt feltételeknek megfelelő – támogatását egy kosárlabda sportegyesületnek

  • 2014.12.13-án,akkor – a 2014.11.01.-2015.10.31. közötti adóévében nyújtott támogatása után – utoljára legfeljebb a támogatás naptári évét (2014.) követő 6. naptári évben lezáruló, azaz a2019.11.01.-2020.10.31. közötti adóévében vehet igénybe adókedvezményt; ez maximum 6 adóévi időtartam;
  • 2015.02.16-án,akkor – a 2014.11.01.-2015.10.31. közötti adóévének a 2015. naptári évre eső részében nyújtott támogatása után – utoljára legfeljebb a 2020.11.01.-2021.10.31. közötti adóévében jogosult adókedvezményre; ez maximum 7 adóévi időtartam.