Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése VP6-7.4.1.1-16

Támogatás célja:  a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével.

Támogatható tevékenységek:  

1.célterület: önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztése

 • a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás
 • megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés

2. célterület: Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása

3.célterület: Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése

 • épület külső-belső felújítása, korszerűsítése, bővítése
 • szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés max. 3mill Ft. bekerülési értékig

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • projekt előkészítés
 • mérnöki feladatok
 • projektmenedzsment

2.célterület esetében:

 • energetikai korszerűsítést szolgáló külső-belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás
 • megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés
 • zöld felület, parkoló kialakítás, fejlesztés
 • nyílászárók cseréje
 • használati és látvány térelemek beszerzése, felújítása

3.célterület esetében

 • külső nyílászáró csere, beépítés
 • épület szigetelés
 • épület akadálymentesítés
 • megújuló energiaforrást felhasználó gépek és berendezések kiépítése, korszerűsítése
 • vagyonvédelmi rendszer kiépítése, felújítása
 • ivó és ipari vízellátás saját kúttal vagy hálózatra csatlakozással
 • elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása
 • eső és szennyvízelvezetés saját derítővel vagy hálózatra csatlakozással
 • vonalas telefon / internet csatlakozási pont kiépítése
 • parkoló ,zöld felület, játszótér  kialakítás, felújítás
 • eszközbeszerzés 3mill Ft. értékig
 • használati térelemek, látvány térelemek beszerzése felújítása

Támogatásra jogosultak:

 • Vidéki térségben működő települési ÖNKORMÁNYZAT
 • Nemzetiségi önkormányzat
 • Önkormányzati társulás
 • Nonprofit szervezet
 • Egyházi jogi személy

Támogatási igény benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség

Támogatási kérelmet csak az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik az MVH eljárási törvény szerinti ügyfélazonosítóval.  Konzorcium esetében az összes tagnak rendelkeznie kell regisztrációval

 A beruházások megvalósítására az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet), a 3. célterület esetében a vidéki térségekben található 1000 fő alatti településeken (5. számú melléklet) van lehetőség.

 • 3. számú melléklet teljes területtel jogosult települések
 • 4. számú melléklet külterülettel jogosult települések listája
 • 5. számú melléklet 1000 főnél alacsonyabb lakosságszámú települések

Beadási idő:  2016.március 28. – 2018.03.27. vagy a keret kimerüléséig. Az alábbi határnapokig benyújtott pályázatok kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. 07.31.
 • 2017.01.31.
 • 2017.06.30.
 • 2017.11.30.
 • 2018.03.27.

Támogatás mértéke, formája: vissza nem térítendő támogatás,

  Tám.max. összege Max. intenzitás Max. intenzitás Max. intenzitás Max. intenzitás
 

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település

   

 

nem besorolt

 

 

kedvezményezett

 

 

fejlesztendő

 

komplex programmal fejlesztendő

1.célterület 50 mill.Ft. 75% 85% 90% 95%
2.célterület 50 mill.Ft. 75% 85% 90% 95%
3.célterület 50 mill.Ft. 75% 85% 90% 95%3. számú melléklet teljes területtel jogosult települések

Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás.

A felhívás keretében előleg igényelhető a megítélt támogatás 50% erejéig

Feltételek/Kötelezettségek: 

 1. Épületkorszerűsítés esetén a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti költségoptimum szint elérése elvárás
 2. Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén legalább 10 % fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.
 3. A projekt fizikai befejezését követően el kell készíteni a 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint elkészített épületenergetikai tanúsítványt,
 4. A 3.célterület esetében a fejlesztés eredményeként legalább 3 különböző és fenntartható közösségi szolgáltatás nyújtását meg kell valósítani;
 5. A 3.célterület esetében kedvezményezett köteles a létrehozott közösségi térben, szolgáltató központban közösségi internet hozzáférési pontot üzemeltetni
 6. A 3.célterület esetében amennyiben a kedvezményezett a településen nem rendelkezik székhellyel vagy telephellyel, akkor köteles legkésőbb fejlesztés megvalósításáig székhelyet vagy telephelyet létrehozni a fejlesztés helye szerinti településen.
 7. Egy megvalósítási helyen csak egy célterületre irányuló fejlesztés támogatható
 8. Kedvezményezett köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani
 9. Infokommunikációs fejlesztések esetén kötelező az info-kommunikációs akadálymentesítés.
 10. Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét
 11. Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.
 12. Építéssel járó beruházás esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles.
 13. Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani.
 14. Kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.
 15. Az 1. célterület esetében egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlanon végzett fejlesztés nem támogatható