Vállalatok K+F+I tevékenység támogatása a Közép-Magyarországi Régióban VEKOP-2.1.1-15

Cél:  hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Elérhető támogatás:   minimum 50millió – max.500millió Ft. vissza nem térítendő támogatás

Előleg igényelhető: a tám.összeg 75%-ig, max. 375millió Ft.

Konzorcium esetében:  min.100millió Ft-max.500mill.Ft.

Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%t a konzorciumvezetőnek kell igényelnie

A pályázók köre:

 • mikro-, kis- és középvállalkozások fióktelepei, telephelyei
 1. amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 2. amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 4. amelyek nem tartoznak EVA hatálya alá

 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.A konzorciumban megvalósuló projektek esetén a konzorcium tagjai a fenti feltételnek megfelelő gazdasági társaságok lehetnek.

A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet.

A tagok egymástól a projekt keretén belül anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immat.javakat nem vásárolhatnak.

 Területi korlátozás:  a projektmegvalósítás helye KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ (Pest megye, Budapest)

Projekt helyszínének:

 • támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzésre kell kerülni
 • per- és igénymentes legyen
 • alkalmasnak kell lenni a projekt megvalósításra (KFI tevékenység elvégezhető a helyszínen)

Támogatható tevékenységek:

1.Kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében

 1. Ipari kutatás (maximum a kutatásfejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a)
 • az a vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek 50-250mFt tám.igény között min. 1fő, 250mFt támog.igény fölött min.2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
 • Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez.
 1. Kísérleti fejlesztés
 • A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása

2.Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében

 • Projekt előkészítési tevékenység – önállóan nem támogatható.
 • Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag a konzorciumvezetőnél felmerült költségek) – önállóan nem támogatható
 • Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele – önállóan nem támogatható
 • A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele – önállóan nem támogatható

3.Regionális beruházási támogatás keretében – tevékenységek önállóan nem támogathatók

 • eszközbeszerzés
 • épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
 • Immateriális javak beszerzése
 • A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek
 1. Kutatási infrastruktúrához8 nyújtott beruházási támogatás keretében
 • eszközbeszerzés
 • épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 • Immateriális javak beszerzése
 • A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek
 1. A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás.

Eljárásinnováció: új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása (ideértve a technikákban, felszerelésekben vagy szoftverekben eszközölt jelentős változtatásokat).

 1. A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás – max.20mFt

A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. A tevékenység önállóan nem támogatható.

Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastruktúrális beruházást, akkor a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele a jogerős építési engedély benyújtása.

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez:

 A nemzeti ágazati prioritások:

 • Egészséges társadalom és jólét;
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 • Tiszta és megújuló energiák;
 • Fenntartható környezet;
 • Egészséges és helyi élelmiszerek;
 • Agrár-innováció;
 • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:

 • fotonika, lézertechnológia
 • különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • bionika
 • nem gépipari fémfeldolgozás
 • elektronika és félvezető-technológia
 • korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • építőipar (építőanyag-technológiák)
 • textilipar
 • fa- és bútoripar
 • logisztika
 • kulturális és kreatív ipar

Kötelező vállalások:

 • A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.
 • A támogatást igénylőnek vállalni kell, hogy a projekt pénzügyi befejezési évét követő 1.üzleti évben a létrehozott K+F munkahelyeket a bázislétszámhoz viszonyított növekményként fenntartja. Bázislétszámnak minősül a tám.kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év teljes K+F összlétszáma teljes munkaidő-egyenértékban megadva.
 • A projekt megvalósítása során legalább egy mérföldkövet szükséges tervezni
 • támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja annak fenntartását. Amennyiben a projekt együttműködésben, konzorciumi formában kerül megvalósításra, és a projektben nem csak KKV-k vesznek részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5 év.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 Támogatásban nem részesíthetők köre:

 • a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
 • beszámolója alapján negatív,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban
 • azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel,
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem nyújtható támogatás azon támogatás igénylők részére:

 • amely, nem rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,
 • amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, konzorcium esetén a tagok árbevétele kumulálásra kerül.
 • A támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a támogatási kérelem a támogatást igénylő saját, valamint a tulajdonos vállalkozás(ok) vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált gazdálkodási adatokat 100%-ban összegezve kerülnek figyelembevételre.
 • amely vállalkozás, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen felhívás adott naptári évben már részesült támogatásban
 • nem nyújtható támogatás olyan projekthez, amely esetében a pályázó nem tesz eleget a szellemi tulajdonra vonatkozó jogtisztasági követelményeknek
 • amely vállalkozás projektjavaslata nem kapcsolódik az intelligens szakosodási stratégiában S3 megfogalmazott prioritásokhoz és irányokhoz és/vagy nem járul hozzá az S3 folyamat céljaihoz

Beadható:   2016.február 29 – 2018.február 28-ig, illetve a keret kimerüléséig (5mrd)

Az alábbi határnapokig benyújtott pályázatok kerülnek együttesen elbírálásra:

 • április 25.
 • augusztus 29.
 • február 6.
 • június 12.
 • december 11.
Támogatási kategória   Kisváll. középváll. nagyváll.
 

 

 

 

 

 

 

Kutatási fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

 

Ipari kutatás 70% 60% 50%
ipari kutatás alábbi eseteiben:

 vállalkozások közötti

(nagyvállalkozások esetében

legalább egy KKV-val folytatott

együttműködés)

80% 75% 65%
kísérleti fejlesztés 45% 35% 25%
Kísérleti fejlesztés az alábbi feltételekkel:

 vállalkozások közötti együttműködés (nagyvállalkozások esetében legalább egy KKV-val folytatott együttműködés

 

60% 50% 40%
Csekély összegű támogatás (de minimis)

 

A támogatást igénylő által kért, de max. 50%-os mértékben
 

 

 

Regionális beruházási támogatás

Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele,Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken

 

55% 45% 35%
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár településeken

 

40% 30% 20%
 

Budapest, és Pest megye 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-ban fel nem sorolt települései

 

0% 0% 0%
Kutatási infrastruktúrák létrehozásához vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás 50% 50% 50%
Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás 50% 50% 15%
KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás 50% 50%