Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

Cél:  hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Megjelenés:  2015.augusztus 25.

Beadható:   2015. szeptember 30 – 2017.szeptember 29.

Az alábbi határnapokig benyújtott pályázatok kerülnek együttesen elbírálásra:

 • október 31.
 • március 28.
 • augusztus 29.
 • február 6.
 • szeptember 29.

A pályázók köre:

 • mikro-, kis- és középvállalkozások annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei
 1. amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 2. amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel, akkor részesíthetők támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs tevékenységeit és kompetenciáját.
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei
 • jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság

 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.A konzorciumban megvalósuló projektek esetén a konzorcium tagjai a fenti feltételnek megfelelő gazdasági társaságok lehetnek.

A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet.

 Területi korlátozás:  a projektmegvalósítás helye Magyarország területe, KIVÉVE KÖZÉP-MAGYARORSZÁG (Pest megye, Budapest)

Támogatható tevékenységek:

1.Kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében

 1. Ipari kutatás (maximum a kutatásfejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a)
 • az a vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
 • Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez.
 1. Kísérleti fejlesztés
 • A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása

2.Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében

 • Projekt előkészítési tevékenység – önállóan nem támogatható.
 • Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag a konzorciumvezetőnél felmerült költségek) – önállóan nem támogatható
 • Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele – önállóan nem támogatható
 • A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele – önállóan nem támogatható

3.Regionális beruházási támogatás keretében – tevékenységek önállóan nem támogathatók

 • eszközbeszerzés
 • épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
 • Immateriális javak beszerzése
 • A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek
 1. Kutatási infrastruktúrához8 nyújtott beruházási támogatás keretében
 • eszközbeszerzés
 • épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 • Immateriális javak beszerzése
 • A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek
 1. A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében – 300m.-1000mFt.

Eljárásinnováció: új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása (ideértve a technikákban, felszerelésekben vagy szoftverekben eszközölt jelentős változtatásokat).

 1. A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás – max.40mFt

A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. A tevékenység önállóan nem támogatható.

Prioritást élveznek azon projektek, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez:

A nemzeti ágazati prioritások:

 • Egészséges társadalom és jólét;
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 • Tiszta és megújuló energiák;
 • Fenntartható környezet;
 • Egészséges és helyi élelmiszerek;
 • Agrár-innováció;
 • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:

 • fotonika, lézertechnológia
 • különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • bionika
 • nem gépipari fémfeldolgozás
 • elektronika és félvezető-technológia
 • korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • építőipar (építőanyag-technológiák)
 • textilipar
 • fa- és bútoripar
 • logisztika
 • kulturális és kreatív ipar

Kötelező vállalások:

 • A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék származó árbevétele9 a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.
 • A projekt megvalósítása során legalább két mérföldkövet szükséges tervezni
 • támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja annak fenntartását. Amennyiben a projekt együttműködésben, konzorciumi formában kerül megvalósításra, és a projektben nem csak KKV-k vesznek részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5 év.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A szabadalmi oltalom megszerzésével kapcsolatos további feltételek:

 1. Hazai oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 2. a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja (szolgálati jellegű szellemi alkotás esetén a munkáltató, egyéb jogátruházás esetén a jogszerző),
 3. b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, a bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét.
 4. Külföldi oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 5. a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja és a külföldi bejelentéssel kapcsolatban az SZTNH-nál tett iparjogvédelmi oltalmi bejelentés elsőbbségét igényelte vagy igényli, valamint
 6. b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, az elsőbbségi bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét valamint a külföldi hatóság igazolása, hogy a bejelentés benyújtása megtörtént.
 7. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 8. a) a nemzetközi kutatási szerv által alapján kiállított írásos véleményt – amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét – , vagy
 9. b) nemzetközi elővizsgálati jelentést – amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét –csatolja.
 10. Európai szabadalom hatályosítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 11. a) európai szabadalom megadásáról szóló határozatot csatolja.

Amennyiben a szellemi alkotásnak vagy a bejelentésnek egynél több jogosultja van, a támogatási kérelmet benyújtó jogosult köteles meghatalmazást csatolni a többi jogosulttól (szabadalmastárstól, stb.).

Támogatásban nem részesíthetők köre:

 • a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
 • beszámolója alapján negatív,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban
 • azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel,
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem nyújtható támogatás azon támogatás igénylők részére:

 • amely, nem rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,
 • amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, konzorcium esetén a tagok árbevétele kumulálásra kerül.
 • A támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a támogatási kérelem a támogatást igénylő saját, valamint a tulajdonos vállalkozás(ok) vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált gazdálkodási adatokat 100%-ban összegezve kerülnek figyelembevételre.
 • amely vállalkozás, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen felhívás adott naptári évben már részesült támogatásban
 • nem nyújtható támogatás olyan projekthez, amely esetében a pályázó nem tesz eleget a szellemi tulajdonra vonatkozó jogtisztasági követelményeknek
 • amely vállalkozás projektjavaslata nem kapcsolódik az intelligens szakosodási stratégiában S3 megfogalmazott prioritásokhoz és irányokhoz és/vagy nem járul hozzá az S3 folyamat céljaihoz
 • A GINOP-2.1.1-15 Felhívás esetében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.7-15 felhívás keretében az adott naptári évben benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban.

Elérhető támogatás:   minimum 50millió – max.1000millió Ft. vissza nem térítendő támogatás

Előleg igényelhető: a tám.összeg 75%-ig, max. 450millió Ft.

Konzorcium esetében min.100millió Ft-max.1000mill.Ft.

Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%t a konzorciumvezetőnek kell igényelnie.

Támogatási kategória   Kisváll. középváll. nagyváll.
 

 

 

 

 

 

 

Kutatási fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

 

Ipari kutatás 70% 60% 50%
ipari kutatás alábbi eseteiben:

 vállalkozások közötti

(nagyvállalkozások esetében

legalább egy KKV-val folytatott

együttműködés)

80% 75% 65%
kísérleti fejlesztés 45% 50% 40%
Kísérleti fejlesztés az alábbi feltételekkel:

 vállalkozások közötti együttműködés (nagyvállalkozások esetében legalább egy KKV-val folytatott együttműködés

 

60% 50% 40%
Csekély összegű támogatás (de minimis)

 

A támogatást igénylő által kért, de max. 50%-os mértékben
 

 

 

Regionális beruházási támogatás

Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyék 45% 35% 25%
Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyék 55% 45% 35%
Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék 70% 60% 50%
Kutatási infrastruktúrák létrehozásához vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás 50% 50% 50%
Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás 50% 50% 15%
KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás 50% 50%