ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Multicash Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Multicash Kft.) számára kiemelt fontosságú cél a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az információs önrendelkezési jogának biztosítása. Multicash Kft. elkötelezi magát a Felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljeskörűen eleget téve járul hozzá a Felhasználók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. Multicash Kft. a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A honlapon a Szolgáltató könyvelési, bérszámfejtési szolgáltatást hirdet. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatkérés során a honlap látogatója (a továbbiakban: Felhasználó) adatainak megadása szükséges. A fentiek, illetve a honlapon történő regisztrációs lehetőség miatt Szolgáltató az alábbi adatvédelmi tájékoztatást adja.

Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDRP), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit.

Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A honlapon a regisztráció, az ajánlatkérés, a személyes adatok, vagy bármilyen egyéb adat megadása minden esetben önkéntes.

A regisztráció elvégzésével, az ajánlatkéréssel, vagy bármilyen adat megadásával Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatait Szolgáltató a jelen szabályzatban rögzítettek szerint a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja.

A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt vagy az ajánlatkérést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. Szolgáltatónak nem áll módjában a közölt adatok valódiságának ellenőrzése, illetve annak ellenőrzése, hogy azokat valóban az adatokban szereplő személy szolgáltatta-e ki. A Szolgáltató az ilyen jellegű esetleges visszaélésekért, illetve az azokból eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen károkért nem vállal felelősséget.
Az adatkezelés célja: a Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat abból a célból kezeli, hogy Felhasználó részére az általa megadott paraméterek figyelembevételével egyedi ajánlatot tudjon nyújtani.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján alapul.

A kezelt adatok köre: a Felhasználó vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma,

Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat 5 évig őrzi.

Az adatokhoz való hozzáférés: kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül, kizárólag a Szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá.

Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Az összekapcsolt adatokat Szolgáltató harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag a Szolgáltató munkatársai számára, illetve a Felhasználó, személyes oldalán, bejelentkezés után hozzáférhetőek. Szolgáltató a Felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatait kizárólag az 13konyveloiroda.hu Kft szolgáltatás, belső felhasználás és kapcsolattartás céljából veszi igénybe. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatni köteles, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A felhasználó nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá, vagy harmadik személy részére hozzáférhetővé tételéhez.

Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet Szolgáltatótól.

Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a regisztráció törlését jelenti, Felhasználó adatai Szolgáltató adatbázisából törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonásához írjon az alábbi e-mail címre: titkarsag@multicash.hu

Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy más hatóság elrendelte.

Amennyiben az adatvédelmi szabályzatot nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük regisztrációját ne véglegesítse.

Jogérvényesítési lehetőség.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Szolgáltató munkatársai is az titkarsag@multicash.hu e-mail címen.

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Szolgáltató kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 

Szolgáltató:

Multicash Kft

Cégjegyzékszám: 13 09 222825

Adószáma: 32089103-2-13

Székhely: 2151 Fót, Dózsa György út 19.

Iroda: 2151 Fót, Dózsa György út 19.

Telefonszám: 06 20 932 0655

e-mail: titkarsag@multicash.hu